UNIVERSE

อภิมหายันต์รวยมงคลจักรวาล

FORTUNE

อภิมหายันต์รวยมงคล จักรวาลศรียันตรา

✨ อภิมหายันต์รวยมงคลจักรวาลศรียันตรา ✨
มงคลที่จะได้รับจากการฝากดวงชะตาไว้กับอภิมหายันต์รวยมงคลจักรวาลศรียันตรา ซึ่งเป็นสื่อรับพลังจากจักรวาล พลังจากพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พลังแห่งอักขระ เลขยันต์ พร้อมเหล่าองค์มหาเทพเทวา และโดยเฉพาะ ยันต์จักรา หรือ ยันต์สีมันตรา (ยันต์ศรียันตรา) ซึ่งมีความเป็นมามากกว่าสองพันปีแล้ว เป็นศูนย์รวมพลังจักรวาลและพลังเหล่านี้จะปกป้องคุ้มครอง
ตามความเชื่อที่เหล่านักรบ พ่อค้า ข้าราชการ นักปกครอง และประชาชนที่ทราบและนับถือบูชาปฏิบัติสืบกันมาแต่โบราณว่า เมื่อผู้ที่ฝากดวงชะตาไว้กับอภิมหายันต์รวยมงคลจักรวาลศรียันตราจะทำให้ผู้นั้น แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ภยันอันตราย จากภัยธรรมชาติ และการกระทำจากมนุษย์และสัตว์ ทั้งเนื่องด้วยอาวุธร้ายทุกชนิด ที่มาด้วยร่างจริงและมาด้วยวิญญาณร้ายทุกรูปแบบ ป้องกันทุกข์การปองร้าย การทำคุณไสย มนต์ดำ แม้แต่โรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถกล้ำกลาย ยกเว้นกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ตามลิขิตแห่งชะตา ส่งผลให้ต้องรับหรือดับขันธ์ไปตามอายุขัย แต่เมื่อยังมีบุญเดิมหนุนอยู่จะส่งเสริมให้ชีวิตไม่ตกต่ำมีความเจริญก้าวหน้า บารมียิ่งใหญ่ สำเร็จในสิ่งที่ปราถนา ดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขพร้อมข้าทาสบริวาร และมีศิริมงคล สง่างาม ทรงเสน่ห์ มีราศี ปราศจากโรคาพยาธิกับชีวิตตน ผู้ใดคิดร้ายจะพ่ายแพ้สิ้นตลอดอายุขัย หรือตามที่ได้ทำบุญสะสมมาเมื่อภพภูมิก่อนและปัจจุบัน แต่ ต้องมีศีลธรรมอันดีงามเป็นสำคัญ คือ มี “ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ถือครองอภิมหายันต์รวยมงคลจักรวาล”(แขวนหรือตั้งวาง อภิมหายันต์รวยมงคลให้หันไปทางทิศตะวันออกเท่านั้น)
1. ต้อง ถือศีล 5 หรือมากกว่า
2. ต้องเป็นผู้ให้ และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์
3.ต้อง ปฏิบัติสมาธิ แผ่เมตตา ภาวนา ตามรูปแบบของพุทธ-พราหมณ์-ฮินดู
4. ต้องขยันในการประกอบสัมมาอาชีพและใส่ใจในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
5. ต้องถือสัจจะเป็นสำคัญ สวดมนต์ภาวนา (โดยสวดมนต์บทประจำวันเกิดตามกำลังวันเกิดของตนเอง)
(พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา)
CONTACT
ติดต่อเรา

พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา – บางแค 1483 ถนนกาญจนาภิเษก บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160

โทร 096 654 6159